Styrelsen

Profilbild

Ordförande

Theo Klang

theo.klang@vroelevkar.se

Profilbild

Vice Ordförande

Favour Lindo

favour.lindo@vroelevkar.se

Profilbild

Skattmästare

William Franzén

william.franzen@vroelevkar.se

Profilbild

Utskottsansvarig

Gayatri Vithlani

gayatri.vithlani@vroelevkar.se

lisa.butl-2023@vrg.se

Administratör

Lisa Butler Forslund

lisa.butlerforslund@vroelevkar.se

Profilbild

Kommittéansvarig

Humaira Afrin

humaira.afrin@vroelevkar.se

Profilbild

Projektansvarig

Rasmus Enocsson

rasmus.enocsson@vroelevkar.se

Profilbild

Styrelsesuppleant

Miranda Amirzadeh

miranda.amirzadeh@vroelevkar.se

Utskotten

Profilbild

Kommunikationsutskottet

Ordförande: Christian Ljungberg

Profilbild

Finansiella Utskottet

Ordförande: Mahirah Islam

Profilbild

Idrottsutskottet

Ordförande: Tyra Törnberg

Profilbild

Traditionsutskottet

Ordförande: Gabriel Olbers

Profilbild

Påverkansutskottet

Ordförande: Agnes Bertilsdotter

Profilbild

Sociala Utskottet

Ordförande: Julia Cohen

Profilbild

Miljöutskottet

Ordförande: Elsa Von Horn

Profilbild

Studentutskottet

Ordförande: Ella Thomsson

Stadgar och Reglementen

Innehåll:

Stadgar

PDF-Version

Antagen på årsmötet 2020-02-11

Organisationsnummer 802467-4684

§1 Organisation och Syfte

mom. 1 Föreningens juridiska namn är Viktor Rydberg Odenplans Elevkår.

mom. 2 Viktor Rydberg Odenplans Elevkårs syfte är att tillvarata sina medlemmars

ekonomiska, ideella, sociala och fackliga intressen.

mom. 3 Viktor Rydberg Odenplans Elevkår är partipolitiskt, ideologiskt och religiöst

obunden.

mom. 4 Viktor Rydberg Odenplans Elevkår har sitt säte i Stockholm.

mom. 5 Viktor Rydberg Odenplans Elevkårs organisation ska styras i enlighet med

reglementet.

mom. 6 För att ändra i reglementet krävs enkel majoritet vid omröstning på årsmötet.

§2 Medlemskap

mom. 1 Alla elever på Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan har rätt att bli medlemmar i

Viktor Rydberg Odenplans Elevkår.

mom. 2 Viktor Rydberg Odenplans Elevkårs målsättning är att alla elever på skolan ska

vara medlemmar i Viktor Rydberg Odenplans Elevkår.

mom. 3 Medlemsavgiften för Viktor Rydberg Odenplans Elevkår bestäms av årsmötet.

mom. 4 En elev på Viktor Rydberg Odenplan blir medlem i Viktor Rydberg Odenplans

elevkår genom att, med sitt godkännande, registreras i Sveriges Elevkårers databas.

mom. 5 Ett medlemskap gäller till kalenderårets slut.

mom. 6 Medlemskapet avslutas omedelbart om:

§3 Årsmötet

mom. 1 Årsmötet är Viktor Rydberg Odenplans Elevkårs högst beslutande organ.

mom. 2 Årsmötet ska hållas under perioden februari till och med mars varje år.

mom. 3 Styrelsen ska kalla medlemmarna till årsmötet minst sex (6) veckor innan

årsmötet äger rum. Kallelsen ska göras genom affischer i skolan samt utskick till

medlemmarnas skolmejl. Kallelsen ska innehålla tid, plats, datum för årsmötet,

propositioner inför årsmötet samt motions- och nomineringsstopp.

mom. 4 Motionsstopp är fyra (4) veckor före årsmötet.

mom. 5 Alla handlingar, det vill säga åtminstone

mom. 6 Alla medlemmar i Viktor Rydberg Odenplans Elevkår har yttranderätt,

förslagsrätt och rösträtt på årsmötet. Revisorer och valberedning för Viktor Rydberg

Odenplans Elevkår har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt på årsmötet.

mom. 7 Åtminstone dessa punkter ska behandlas under årsmötet:

Rösträknare får inte vara medlem i styrelsen.

- Ordförande

- Vice ordförande

- Skattmästare

- Utskottsansvarig

- Administratör

- Kommittéansvarig

- Projektansvarig

- Ordförande för traditionsutskottet

- Ordförande för finansiella utskottet

- Ordförande för sociala utskottet

- Ordförande för kommunikationsutskottet

- Ordförande för påverkansutskottet

- Ordförande för miljöutskottet

- Ordförande för idrottsutskottet

- Ordförande för studentutskottet

mom. 8 Verksamhetsåret kallas tiden mellan två årsmöten. Räkenskapsåret är 1

januari till 31 december.

mom. 9 Alla handlingar samt mötesprotokoll från årsmötet ska vara justerade och

finnas tillgängliga för medlemmarna senast fyra veckor efter årsmötets slut.

mom. 10 Ett extra årsmöte ska hållas om styrelsen eller en majoritet (mer än hälften) av

medlemmarna begär det.

mom. 11 För det extra årsmötet gäller motsvarande stadgar som för det ordinarie

årsmötet, med enda skillnaden att det extra årsmötet kan hållas när som helst under

året.

§4 Styrelsen

mom. 1 Styrelsen är ansvarig för Viktor Rydberg Odenplans Elevkårs förvaltning och

verksamhet mellan årsmötena. Styrelsen träder i kraft efter årsmötet.

mom. 2 Styrelsen väljs av årsmötet och består av en ordförande och ett jämnt antal

ledamöter. Styrelsen måste minst innefatta posterna ordförande, vice ordförande,

skattmästare, utskottsansvarig, administratör, kommittéansvarig och projektansvarig.

mom. 3 Styrelsens uppgifter är att:

samt proposition på verksamhetsplan till årsmötet

mom. 4 Styrelsen sammanträder ifall ordförande eller en majoritet av ledamöterna

sammankallar. Styrelsen kan fatta beslut om minst hälften av styrelsemedlemmarna är

närvarande.

mom. 5 Om ordföranden avgår, tar vice ordföranden över dennes post. Styrelsen väljer

då inom sig en ny vice ordförande. Om en annan styrelseledamot avgår, ersätts denna

av en av årsmötet vald styrelsesuppleant.

mom. 6 Tiden efter årsmötet sitter den avgående och tillträdande styrelsen parallellt

under en överlämningsperiod som sträcker sig fram till och med att femton (15)

ordinarie skoldagar har passerat. Den avgående styrelsen har bara närvaro- och

yttranderätt under överlämningsperioden.

§5 Utskottsgruppen

mom. 1 Utskottsgruppen väljs av årsmötet och består av utskottsansvarig, vald till

styrelsen, och ett jämnt antal ledamöter. Utskottsgruppen träder i kraft efter årsmötet,

med undantag för ordförande för studentutskottet som träder i kraft höstterminen efter

årsmötet.

mom. 2 Utskottsgruppen måste minst innefatta posterna utskottsansvarig, ordförande

för traditionsutskottet, ordförande för finansiella utskottet, ordförande för sociala

utskottet, ordförande för kommunikationsutskottet, ordförande för påverkansutskottet,

ordförande för miljöutskottet, ordförande för idrottsutskottet och ordförande för

studentutskottet.

mom. 3 Utskottsgruppens uppgifter är att:

mom. 4 Utskottsgruppen sammanträder ifall utskottsansvarige eller en majoritet av

ledamöterna sammankallar. Utskottsgruppen kan fatta beslut om minst hälften av

ledamöterna är närvarande.

mom. 5 Samtliga ledamöter, samt utskottsansvarige har yttranderätt, förslagsrätt och

rösträtt.

mom. 6 Tiden efter årsmötet sitter den avgående och tillträdande utskottsgruppen

parallellt under en överlämningsperiod som sträcker sig fram till och med femton (15)

ordinarie skoldagar har passerat. Den avgående utskottsgruppen har bara närvarooch yttranderätt under överlämningsperioden.

§6 Valberedningen

mom. 1 Valberedningen består av en ordförande och ett jämnt antal ledamöter.

mom. 2 Valberedningens uppgift är att lägga fram ett förslag till årsmötet inför val av

styrelse, utskottsgrupp, revisorer och valberedning.

mom. 3 Valberedningen har rätt att närvara vid all verksamhet Viktor Rydberg

Odenplans Elevkår anordnar.

§7 Revision

mom. 1 Revisorerna består av ett ojämnt antal ledamöter.

mom. 2 Revisorernas uppgift är att:

ekonomiska berättelse och hantering av Viktor Rydberg Odenplans Elevkårs

räkenskaper.

enlighet med stadgarna, samt avgöra huruvida den avgående styrelsen bör beviljas

ansvarsfrihet.

mom. 3 Revisorerna har rätt att närvara vid all verksamhet Viktor Rydberg Odenplans

Elevkår anordnar samt vid styrelsemötena.

mom. 4 Revisorerna får inte sitta i valberedningen eller styrelsen inom Viktor Rydberg

Odenplans Elevkår.

§8 Utskotten

mom. 1 Vice ordförande inom ett utskott, som blivit vald på ett demokratiskt sätt inom

utskottet, tillträder som ny ordförande för utskottet om den förtroendevalda

ordföranden av någon anledning måste avgå. Denne ska då ta vid alla de uppdrag som

ordföranden lämnat, alltså leda utskottet och i fortsättningen vara en del av

utskottsgruppen. Det väljs även en ny vice ordförande inom utskottet efter att den

tidigare vice ordföranden tillträtt som ordförande.

mom. 2 Utskotten jobbar inom olika områden och respektive utskotts syfte lyder enligt

följande:

Traditionsutskottet

Utskottets syfte är att främja firanden av olika slag kopplade till traditioner. Utskotten

firar de, befintliga såväl som nya, traditioner som anses relevanta för elevkårens

medlemmar och uppmärksammar dessa på lämpligt sätt.

Sociala utskottet

Utskottets syfte är att främja den sociala andan och gemenskapen på skolan. Utskottet

är ansvariga för klasspokalen och anordnar aktiviteter kopplade till den samt andra

aktiviteter vars syfte är att skapa en god social gemenskap på skolan.

Påverkansutskottet

Utskottets syfte är att samla och lyfta medlemmars frågor och åsikter som rör deras

skoltid, genom bland annat klassråden. Utskottet lobbar mot skolan och andra aktörer

utifrån medlemmarnas åsikter.

Miljöutskottet

Utskottet har som uppdrag att lyfta de miljöfrågor som anses relevanta för medlemmar

och i möjlig mån verka för en mer miljövänlig skoltid. Utskottet ska även arbeta med

bildning kring miljöfrågor.

Finansiella utskottet

Utskottets syfte är att ge medlemmarna olika typer av service, framför allt ekonomiska

förmåner. Utskottet jobbar med kårkorten, rabatter i närområdet, sponsring till

aktiviteter och event inom kårens verksamhet, samt eventuella samarbeten med

externa parter som anses relevanta.

Kommunikationsutskottet

Utskottets syfte är att ge medlemmarna den information som behövs för att de ska

kunna ta del av elevkårens verksamhet. Utskottet har huvudansvar för elevkårens alla

sociala kanaler och skapar det innehåll som finns där, samt marknadsföringen i skolan

via anslagstavlan.

Idrottsutskottet

Utskottets syfte är att erbjuda olika fysiska aktiviteter till medlemmarna. Utskottet

verkar även för en god, grön och aktiv laganda på skolan som stärker gemenskapen

och bidrar till en tävlingsanda, mot exempelvis andra skolor. Utskottet samarbetar med

relevanta externa parter, som exempelvis andra föreningar med liknande syfte, på

skolan och på andra skolor.

Studentutskottet

Utskottets syfte är att skapa en minnesvärd tid för medlemmarna i årskurs tre som

blivande studenter. Utskottet jobbar främst med de aktiviteter som hör studenttiden till

både redan befintliga aktiviteter som balen och slutskivan, och vid eventuell efterfrågan

nya aktiviteter.

§9 Omröstning

mom. 1 Enkel majoritet råder vid omröstning. Alltså krävs mer än hälften av rösterna för

att ett förslag ska vinna. Väljer någon att inte rösta, det vill säga att lägga ned sin röst i

en fråga så räknas inte denna.

mom. 2 Om fler förslag står men inget får enkel majoritet genomförs en omröstning med

de två förslag med flest röster.

mom. 3 Omröstning sker i första hand genom acklamation (ja-rop) och i andra hand

genom votering (handuppräckning) om det begärs. I tredje hand räknas rösterna om

rösträkning begärs.

mom. 4 Vid lika röstetal skall en sekundär omröstning ta plats. Vid lika röstetal i den

sekundära omröstningen vinner den mening som organets ordförande eller dennes

ersättare förespråkar. Detta gäller inte vid årsmötet. Ifall denne avstår från att ta det

beslutet, eller inte finns på plats, avgörs omröstningen genom lottning. Detta gäller dock

inte vid personval.

mom. 5 Vid personval gäller att:

med en andra valomgång, där egen majoritet inte är nödvändig.

omröstningen, ska en skiljeomröstning genomföras mellan dessa.

mom. 6 En person med rösträtt kan inte överlåta sin röst till någon annan. Det är inte

tillåtet att rösta med fullmakt.

§10 Valbarhet

mom. 1 Alla Viktor Rydberg Odenplans Elevkårs medlemmar som, enligt stadgan, kan

förbli medlemmar under kommande verksamhetsår är valbara till samtliga uppdrag

inom Viktor Rydberg Odenplans Elevkår, undantaget ordförande för studentutskottet,

vilket enbart medlemmar i årskurs 2 kan väljas till.

mom. 2 Till ledamöter i valberedningen och revisionen är, förutom Viktor Rydberg

Odenplans Elevkårs medlemmar, även personer som inte är medlemmar, eller de som

enligt stadga inte kan förbli medlemmar under kommande verksamhetsår i Viktor

Rydberg Odenplans Elevkår valbara.

§11 Firmateckning

mom. 1 Styrelsen ska inom sig utse två personer till att teckna föreningens firma.

mom. 2 Styrelsen kan även utse medlemmar utanför styrelsen till att teckna föreningens

firma.

§12 Uteslutning

mom. 1 Endast årsmötet kan utesluta en medlem i Viktor Rydberg Odenplans Elevkår

ifall denne motverkat Viktor Rydberg Odenplans Elevkårs syfte som det kommer till

uttryck i stadgan eller på annat sätt allvarligt skadat Viktor Rydberg Odenplans Elevkår.

mom. 2 Beslutet måste tas med minst två tredjedelars majoritet.

§13 Tolkning av stadgan

mom. 1 Om det råder delade meningar om hur stadgarna ska tolkas är det styrelsens

tolkning som gäller.

mom. 2 Beslutet om tolkning gäller fram till nästkommande årsmöte, där frågan ska

avgöras.

§14 Ändring av stadgan

mom. 1 För att ändra i stadgan krävs två tredjedelars majoritet på ett årsmöte eller

enkel majoritet på två på varandra följande årsmöten

§15 Upplösning

mom. 1 För att Viktor Rydberg Odenplans Elevkår ska kunna upplösas måste det

föreslås skriftligen i en motion till ett årsmöte.

mom. 2 Om ett årsmöte beslutar att upplösa Viktor Rydberg Odenplans Elevkår ska

samma årsmöte besluta vad som händer med Viktor Rydberg Odenplans Elevkårs

resurser.

mom. 3 Beslut om upplösning måste tas med minst två tredjedelars majoritet, på två på

varandra följande årsmöten

Reglementen

PDF-Version

Antagen på årsmötet 2020-02-11

Organisationsnummer 802467-4684

§ 1 Elevkåren

Mom. 1 Elevkåren är en enskild organisation helt fristående från skolan.

Mom. 2 Elevkåren är en förening bildad av elever för elever.

Mom. 3 Elevkåren syftar till att göra skolgången mer givande för sina medlemmar.

Mom. 4 Samtliga medlemmar i elevkåren har alla rätt att ta del av samtlig verksamhet

och samtliga förmåner som tillskrivs dem av styrelsen.

§ 2 Elevkårsstyrelsen

Mom. 1 Det åligger elevkårsstyrelsen att arbeta för att tillgodose medlemmarnas

önskemål och förfrågningar.

Mom. 2 Elevkårsstyrelsens arbete leds av ordföranden.

Mom. 3 Elevkårsstyrelsen skall inom sig jämnt uppdela ansvaret för kårens förvaltning,

ekonomi och verksamhet.

Mom. 4 Utskottsansvarige är ansvarig för att leda utskottsgruppens arbete

§ 3 Utskott

Mom. 1 Ett utskott tillsätts på initiativ av elevkårsstyrelsen eller en medlem och skall

arbeta med en specifik typ av verksamhet.

Mom. 2 Ett utskott består till dess att elevkårsstyrelsen eller utskottet själv beslutar att

lösa upp det.

Mom. 3 Ett utskott ska ledas av en ordförande som är ytterst ansvarig för utskottets

verksamhet inför elevkårsstyrelsen.

Mom. 4 De utskotten vars ansvarsområde faller under utskottsgruppen leds av

respektive ledamot för ansvarsområdena

Mom. 5 Inom sig ska varje utskott utse en vice ordförande och en sekreterare som för

mötesprotokoll. Sekreterarposten kan vara vandrande.

Mom. 6 Ett utskott skall kunna redovisa sin verksamhet för elevkårsstyrelsen på

begäran.

Mom. 7 Ett utskott har rätt att ansöka om pengar från elevkårsstyrelsen till sin

verksamhet. Det är upp till elevkårsstyrelsen att antingen bevilja eller avslå denna

ansökan.

Mom. 8 Respektive utskottsordförande beslutar i samråd med utskottsansvarig antalet

ledamöter samt vilka som ska sitta i utskottet utifrån inkommande ansökningar

Mom. 9 Utskotten tillsätts i september varje år och sitter läsåret ut.

§ 4 Kommittéer

Mom. 1 Alla medlemmar har rätt att ansöka om att få starta en kommitté.

Mom. 2 Det är upp till elevkårsstyrelsen att bevilja eller avslå denna ansökan. En

kommittés syfte eller verksamhet får inte gå emot elevkårens stadga, styrdokument

eller övriga beslut.

Mom. 3 En kommitté får arbeta med valfri typ av verksamhet så länge stadga,

reglemente och andra styrdokument följs.

Mom. 4 En kommittés arbete ska ledas av en ordförande som blir ytterst ansvarig för

verksamheten.

Mom. 5 En kommitté och dess verksamhet skall stå öppen för alla medlemmar.

Mom. 6 En kommitté ska ha regelbundna möten och ska på begäran kunna redovisa sin

verksamhet för elevkårsstyrelsen.

Mom. 7 En kommitté har rätt att ansöka om pengar från elevkårsstyrelsen. Det är upp till

elevkårsstyrelsen att antingen bevilja eller avslå denna ansökan.

Mom. 8 Om en elev på skolan som inte är medlem i Viktor Rydberg Odenplans Elevkår

väljer att bli medlem i en kommitté i kommitténs interna medlemsregister blir personen

även medlem i elevkåren.

Mom. 9 “Om en kommitté upprättar ett internt medlemssystem åtar de sig att efterfölja

Viktor Rydberg Odenplans Elevkårs personuppgiftspolicy och att informera kommitténs

medlemmar om den. Kommittén ska kunna redovisa medlemsregistret vid förfrågan av

elevkårsstyrelsen.

§ 5 Projektgrupper

Mom 1. Beslut om uppstart av en projektgrupp fattas av styrelsen.

Mom 2. Minst en projektgruppsledare ska utses internt i projektgruppen genom

en demokratisk process, alternativt utses av styrelsen.

Mom 3. Vid behov ska en rekryteringsansvarig utses internt i projektgruppen via

en demokratisk process, alternativt utses av styrelsen.

Mom 4. En projektplanering ska presenteras av antingen styrelsen eller

projektgruppen, och antagas av både styrelsen och projektgruppen.

Mom 5. Beslut om avveckling av en projektgrupp fattas av styrelsen.

§ 6 Redovisning och ansvar

Mom. 1 Det är alltid elevkårsstyrelsen som är ytterst ansvarig för all fördelning och

resurser och dess användning.

Mom. 2 Alla som har mottagit resurser från elevkåren är skyldig att redovisa vart dessa

resurser gått.